iso 9001
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng

Hoạt động của viện chúng tôi được chứng nhận theo International Organization for Standardization ( ISO = Tiêu chuẩn hóa quốc tế), tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn ISO là tiêu chuẩn mang tính quốc tế liên quan đến chất lượng và phục vụ với mục đích ” dù bất kì đâu trên thế giới cũng có thể cung cấp chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm giống nhau”, ban hành và sửa đổi được quyết định dựa vào việc bỏ phiếu của các nước tham gia tại 165 nước trên thế giới bao gồm Nhật Bản. ( tính đến năm 2014)
ISO 9001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×

×
×

×
×
×
×
×
×
×
培養映像
×
Hình ảnh nuôi cấy
×